Cennik mediacji sądowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Mediator pobiera należności bezpośrednio od stron  [Art. 183KPC], chyba że jedna ze stron była zwolniona z kosztów, a pozostałe strony nie uregulowały należności w całości. Opłaty związane z mediacją należy uregulować przed rozpoczęciem mediacji gotówką lub przelewem bankowym na rachunek bankowy mediatora w banku ING Bank Śląski SA 77 1050 1520 1000 0092 5584 2164, wpisując w treści „ MEDIACJA – sygn. akt, Imię i Nazwisko”

Zgodnie z treścią rozporządzenia wynagrodzenie mediatora wynosi [do podziału pomiędzy stronami]:

 1. w sprawach niemajątkowych oraz w sprawach, w których nie można określić wartości przedmiotu sporu:
  1. 150zł plus VAT, tj. 184,50zł brutto – pierwsze posiedzenie mediacyjne,
  2. 100zł plus VAT, tj. 123,00zł brutto – każde kolejne posiedzenie mediacyjne,
   łącznie nie więcej niż 450zł plus VAT= 553,50zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.
 2. w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:

1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 150zł plus VAT, tj. 184,50zł brutto, nie więcej niż 2.000zł plus VAT, tj. 2.460zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.

 1. Mediatorowi przysługuje również zwrot wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

przejazdów– w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora);

wynajmu pomieszczenianiezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora), w wysokości nieprzekraczającej 70zł plus VAT, tj. 86,10zł brutto za jedno posiedzenie;

korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złplus VAT, tj. 36,90zł brutto.

 1. W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70zł plus VAT, tj. 86,10zł brutto.

Czas trwania posiedzeń mediacyjnych w sprawach sądowych:

 • spotkanie indywidualne – do 1h
 • spotkanie wspólne – do 3 h

Zwolnienie z kosztów mediacji

Koszty mediacji zaliczają się do kosztów postępowania sądowego. Sąd może w uzasadnionych wypadkach zwolnić strony z całości lub części kosztów postępowania, w tym kosztów mediacji. W tym celu należy złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie z kosztów wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania – druk dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym .

Korzyści finansowe dla stron z zawarcia ugody mediacyjnej:

 1. zwrot całej uiszczonej opłaty od pozwu oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeśli mediacja zakończyła się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji,
 2. zwrot 3/4 uiszczonej opłaty – jeśli zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy,
 3. zwrot ½ uiszczonej opłaty – jeżeli ugodę zawarto w toku postępowania w drugiej instancji.