Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw jest jedną z kluczowych specjalizacji kancelarii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i obecności stałych partnerów Kancelarii jestem w stanie zapewnić kompleksową obsługę każdego przedsiębiorstwa a świadczone usługi w zakresie korporacyjnym obejmują wszelkie aspekty prowadzenia biznesu.

W ramach świadczonych usług z dziedziny spraw korporacyjnych Kancelaria zajmuje się:

 • bieżącą obsługą korporacyjną, a w szczególności przygotowywaniem i prowadzeniem walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowaniem projektów uchwał organów spółki,
 • rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy udziałowcami oraz wspólnikami, przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami,
 • procesami łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki,
 • doradztwem przy sprzedaży i zakupie przedsiębiorstw,
 • reprezentowania wierzycieli, jak i obrony członków zarządu w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.,
 • doradztwem w sprawie kupna i sprzedaży udziałów (akcji) spółek kapitałowych,
 • pomocą prawną przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, pomoc przy organizowaniu pierwszych ofert publicznych, 
 • doradztwem prawnym w zakresie rejestracji spółek i otwierania jednoosobowych działalności gospodarczych oraz likwidacji tych podmiotów i wszelkich zmian tych osób w stosownych rejestrach,
 • sporządzaniem i negocjowaniem umowy spółki oraz przygotowywaniem niezbędnych dokumentów do rejestracji spółki,
 • reprezentacją podmiotów gospodarczych przed Sądem (a w zakresie spółek np. w sprawach zaskarżania uchwał, pociągania do odpowiedzialności cywilnoprawnej członków władz spółek).
 • pomocą prawną w sporządzaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów występujących w obrocie gospodarczym,
 • świadczeniem pomocy prawnej w zakresie zakładania i bieżącej obsługi stowarzyszeń oraz fundacji,
 • prowadzeniem postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,