MEDIACJA

Mediacja oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu jego rozwiązania, korzystając przy tym z pomocy osoby trzeciej - neutralnego mediatora. Postępowanie może zostać zainicjowane przez strony lub może je zaproponować lub zarządzić sąd. Mediator zapewnia stronom profesjonalne wsparcie przez cały przebieg mediacji, pomaga w wypracowaniu porozumienia poprzez m. in. ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji oraz odpowiednie zadawanie pytań. Mediator pomaga stronom wypracować porozumienie i przywrócić wzajemne zaufane.

Zasady mediacji

 • Dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda może zostać cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron;
 • Bezstronność – strony w mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo. Mediator wolny jest od przesądów, uprzedzeń, nie faworyzuje któregokolwiek z uczestników sporu;
 • Poufność – mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji;
 • Neutralność – mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony a jedynie na zgodny wniosek stron mediator może wskazać sposoby rozwiązania sporu.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

 • zapewnienia stronom możliwość decydowania o ostatecznym wyniku postępowania,
 • zwiększa gwarancję trwałego zakończenia konfliktu,
 • pozwala stronom wypracować akceptowalne rozwiązanie problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego (średni czas trwania procesu wynosi 395 dni, mediacja trwa 1-2 dni),
 • służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowanego porozumienia, bowiem strony, które same je wypracowały czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym (w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 1h ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd z urzędu zwraca stronie całość opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, w innych wypadkach ¾ opłaty), obniżając ją o kwotę równą opłacie minimalnej, tj. 30,00 zł,
 • ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem,
 • ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym w sprawie (art. 18315 p.c.), na podstawie którego można prowadzić postepowanie egzekucyjne,
 • zawarcie ugody przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd kończy postępowanie sądowe w sprawie.