Od 25 maja 2018 roku przepisy regulujące zasady ochrony danych osobowych uległy diametralnej zmianie. Na mocy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na przedsiębiorców nałożone zostały nowe obowiązki polegające na wprowadzeniu systemu ochrony danych osobowych, adekwatnego do profilu prowadzonej działalności.

W ramach świadczonych usług Kancelaria dokonuje analizy sytuacji przetwarzania danych osobowych u Klienta, wskazując na konieczność ewentualnych zmian poprzez: 

  • prowadzenie audytu wewnętrznego (jakie dane osobowe są przetwarzane, przez jaki okres czasu są one przetwarzane, jaki jest cel przetwarzania tych danych, czy sposób przetwarzania danych jest zgodny z ustalonym celem, czy Klient posiada zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • ustalenie stanu zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych;
  • stworzenie systemu zabezpieczeń danych osobowych wraz wdrożeniem systemów bezpieczeństwa (fizycznych, organizacyjnych, techniczne);
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji (polityki bezpieczeństwa danych osobowych, klauzul zgody w zakresie udokumentowania umowy o powierzeniu przetwarzania danych, klauzul informacyjnych dla podmiotów, których dane były przetwarzane już przed zmianą przepisów, rejestru operacji przetwarzania danych, wzoru zgłoszenia incydentów związanych z danymi osobowymi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualnie GIODO), rejestru naruszeń;
  • szkolenie dla personelu, ocena wdrożeń;