I.  Administratorem Państwa danych osobowych, jest:

Kamila Jakubowska-Banaszak prowadząca działalność gospodarczą pod następującymi firmami:

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Jakubowska - Banaszak,
Centrum Mediacji i Negocjacji Kamila Jakubowska – Banaszak,
JB Consulting Kamila Jakubowska-Banaszak,

pod adresem:  ul. Marcelińska 62/10, 60-354 Poznań, NIP 782-109-19-87, REGON: 634483803,

zwanym dalej „Administratorem

II. Dane kontaktowe:

Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem:

  • adresu email: kancelaria@jakubowska-banaszak.pl
  • pisemnie pod adresem: ul. Marcelińska 62/10, 60-354 Poznań
  • telefonicznie: 501 495 254

III. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy zlecenia o świadczenie usług prawnych - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • zawarcia i wykonania umowy o przeprowadzenie mediacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy o mediację (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pani/Panią umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego – w szczególności w zakresie świadczenia usług pomocy prawnej oraz prowadzenia postępowań mediacyjnych będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku w którym zakończyło się świadczenie tych usług.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT oraz hostingu, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

VI. Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu szereg praw, przy czym w związku ze specyfiką zawodu radcy prawnego i mediatora część z nich jest ograniczona. W pełnym zakresie może Pani/Pana skorzystać z prawa do sprostowania danych, usunięcia danych oraz prawa do przenoszenia danych (w sytuacji przewidzianej przepisami RODO). Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje jedynie w zakresie w jakim dotyczy ono danych przetwarzanych dla celów marketingu bezpośredniego.

Ma Pani/Pan nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.