Zakres spraw rodzinnych, którymi zajmuję się na co dzień jest dość szeroki. Dotyczy on zarówno spraw związanych z małżeństwem jak i rodzicielstwem. Sprawami rodzinnymi zajmuje się od wielu lat. Ze względu na wagę tych spraw oraz ich wpływ na dalsze życie moich Klientów i ich rodzin dokładam wszelkiej staranności, aby pozytywne rozstrzygnięcie spraw rodzinnych nastąpiło na etapie przedsądowym lub w początkowym stadium postępowania przed Sądem. W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa rodzinnego reprezentuję Klientów w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego małżonków (będących konsekwencją ustania wspólności majątkowej małżeńskiej między małżonkami),
 • alimenty (ich zasądzenie lub o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz obniżenie alimentów lub ich podwyższenie),
 • uregulowanie kontaktów stron z dziećmi,
 • zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
 • wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie zarówno częściowe jak i całkowite,
 • adopcję dziecka lub ustanowienie dla niego rodziny zastępczej i in.;
 • pomoc prawna przy kształtowaniu umownych ustrojów majątkowych małżeńskich (sporządzanie projektów intercyz).