Koszty mediacji umownych ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań i uczestników. Istnieje możliwość ustalenia opłaty zryczałtowanej za mediację lub opłaty za poszczególne sesje i czynności. Koszty mediacji obejmują opłatę wstępną, opłaty za mediację i opłaty dodatkowe. Co do zasady strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami, np. poprzez uregulowania kosztów w całości przez jedną ze stron.

Opłata wstępna – 100zł plus VAT, tj. 123,00zł brutto

Opłata wstępna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje konsultację [do 0,5h] mającą na celu wyjaśnienie zasad i przebiegu mediacji, ustalenie, czy sprawa nadaje się do mediacji oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Opłaty za mediację w sprawach niemajątkowych rodzinnych:

Z tytuł prowadzenia umownego postępowania mediacyjnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (m.in. ustalenie wysokości renty alimentacyjnej, ustalenie kontaktów pomiędzy rodzicami a dzieckiem, podział majątku wspólnego), pobiera się opłatę mediacyjną w wysokości 300,00 zł plus VAT od każdej ze Stron za sesję mediacyjną.

Opłaty za mediację w sprawach o prawa majątkowe bez określonej wartości przedmiotu sporu:

Z tytuł prowadzenia umownego postępowania mediacyjnego w sprawach o prawa majątkowe, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu oraz o prawa niemajątkowe, pobiera się opłatę mediacyjną w wysokości 500,00 zł plus VAT od każdej ze Stron za sesję mediacyjną.

Opłaty za mediację w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:

Z tytuł prowadzenia umownego postępowania mediacyjnego w sprawach o prawa majątkowe, opłata mediacyjna wynosi 1%  plus VAT wartości przedmiotu sporu  jednak nie mniej niż 500 zł plus VAT  i nie więcej niż 5.000 złotych plus VAT za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach majątkowych o WPS powyżej 500.000zł wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie.


Opłaty dodatkowe [do podziału pomiędzy stronami]:

  1. sporządzenie projektu dokumentów mediacyjnych, w tym ugody, protokołu i wniosku o zatwierdzenie ugody – od 100zł do 500zł plus VAT;
  2. spotkania poza siedzibą mediatora – do powyższych cen należy doliczyć zwrot kosztów dojazdu 0,8358 zł/km [liczba km tam i z powrotem] i najmu pomieszczenia od 50zł/posiedzenie,
  3. zaświadczenie o podjęciu próby mediacji –50zł plus VAT

Minimalny koszt mediacji wynosi:

Koszty obejmują kompleksową usługę uwzględniającą całość postępowania mediacyjnego przy zgodnej woli stron, w tym do 2 posiedzeń mediacyjnych, przygotowanie dokumentów.

  1. w sprawach o alimenty – 200zł/strona plus VAT;
  2. w sprawach o kontakty z dzieckiem – 200zł/strona plus VAT;
  3. rozwód / separacja – 450zł/strona plus VAT;
  4. podział majątku – 1%wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 500zł/strona plus VAT;
  5. o zapłatę – 1%wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 250zł/strona plus VAT;

Czas trwania posiedzeń mediacyjnych w sprawach sądowych:

  • spotkanie indywidualne – do 1h
  • spotkanie wspólne – do 4 h