Prawna obsługą procesu inwestycyjnego, jest dziedziną szczególną, której celem jest kształtowanie przestrzeni i środowiska – dziedziny w której biznes miesza się z interesami osób fizycznych.

Kancelaria wspiera klientów już od pierwszych planów związanych z zakupem ziemi, poprzez koncepcje planistyczne, uzyskiwanie warunków zabudowy oraz opracowaniem niezbędnych dokumentów.  

W ramach świadczonych usług z dziedziny obsługi prawnej procesu inwestycyjnego Kancelaria zajmuje się:

  • doradztwem prawnym w zakresie nabywania nieruchomości (analiza stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, udział w negocjacjach zmierzających do nabycia nieruchomości, opracowanie projektu aktu notarialnego) – koncepcja proponowana przez kancelarię opiera się w szczególności o analizę ksiąg wieczystych nieruchomości, pod kątem istniejących obciążeń i roszczeń osób trzecich, mogących mieć wpływ na skuteczne nabycie nieruchomości i przeprowadzenie inwestycji; biorąc pod uwagę, że istniejące roszczenia osób trzecich mogą stanowić podstawę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych analiza stanu prawnego jest bardzo istotnym elementem przygotowania nabycia nieruchomości i realizacji planów inwestycyjnych; współpraca kancelarii z osobami zawodowo zajmującymi się świadczeniem usług geodezyjno – kartograficznych (pomiary sytuacyjno – wysokościowe i opracowanie ich wyników, rozgraniczenie i podział nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych, geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne) pozwala przyśpieszyć okres regulowania ewentualnych rozbieżności w stanie faktycznym nieruchomości, wynikającym z wpisów w księgach wieczystych i rejestrach, mapach ewidencyjnych i innej dokumentacji; uczestniczenie w procedurach zbywania przez Skarb Państwa zasobu nieruchomości,
  • doradztwo prawne w zakresie inwestycji na nieruchomościach pod kątem prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, udział w przygotowaniu dokumentacji prawnej dotyczącej wyboru projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, generalnego wykonawcy robót budowlanych, przygotowanie projektów umów w zakresie wykonania inwestycji.
  • opracowanie projektów umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych sprzedaży, umów o generalne wykonawstwo, o roboty budowlane, o wykonanie prac projektowych,
  • prowadzenie negocjacji;
  • analizę umów kredytowych pod względem ryzyka prawnego;
  • przygotowywanie umów deweloperskich oraz opiniowanie potrzebnej dokumentacji;
  • wsparcie w procedurach administracyjnych, w szczególności na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na rozbiórkę, pozwolenia na użytkowanie, pozwoleniu na budowę,
  • reprezentowanie przed sądem i innymi organami w sporach i postępowaniach dotyczących stanu prawnego nieruchomości (o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, prowadzenie spraw o ustanowienie służebności, prowadzenie spraw o eksmisję, naruszenie posiadania);
  • ustalanie i odzyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości (reprywatyzacja),