1. Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia mediacji jest dobra wola stron w dążeniu do porozumienia.
  2. Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków są niezależne od wyniku sprawy, w tym odstąpienia od mediacji przez którąkolwiek ze stron.
  3. W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 100zł plus VAT oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora [koszty dojazdu, wynajmu pomieszczeń, etc.] w przypadku mediacji umownych, zaś w przypadku mediacji sądowych zwrotu wydatków mediatora w wysokości nieprzekraczającej 70zł plus 23%VAT, tj. 86,10zł brutto.
  4. Strona zgłaszająca sprawę do mediacji obowiązana jest uiścić opłatę wstępną w gotówce lub na rachunek bankowy mediatora. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.
  5. W przypadku niewniesienia opłaty wstępnej mediator nie przystępuje do postępowania mediacyjnego (wysokość opłaty określa cennik mediacji).
  6. Opłaty związane z mediacją strony wpłacają przed rozpoczęciem spotkania gotówką albo przelewem na rachunek bankowy mediatora.

Dane do przelewu:
Centrum Mediacji i Negocjacji Kamila Jakubowska-Banaszak,
ul. Marcelińska 62/10, 60-354 Poznań
numer rachunku bankowego: 77 1050 1520 1000 0092 5584 2164
Bank ING Bank Śląski SA

  1. W przypadku dokonania przelewu opłaty za mediację (zgodnie z cennikiem mediacji) strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie.
  2. Liczba posiedzeń oraz ich rodzaj (wspólne, indywidualne, on-line) zależą od woli stron.
  3. Przez posiedzenie mediacyjne rozumienie się spotkanie wspólne, spotkanie indywidualne, posiedzenie online, trwające do 4h. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne. Jeżeli w trakcie posiedzenia wyznaczonego w celu podpisania ugody strony dokonują zmian w treści ugody spotkanie traktowane jest jako posiedzenie mediacyjne [od 100zł/strona].
  4. Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie w przypadku nawiązania kontaktu z drugą stroną.
  5. Regulamin i cennik mediacji wchodzą w życie z dniem 01 listopada 2019r. Mediator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i cennika.